شماره تلفن انبار ترمینال ها و شرکت های مسافربری، پست و تیپاکس

آذربایجان شرقی
تبریز
شماره تلفن انبار تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز09143156069آقای حق باطنیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی آذربایجان
شماره تلفن انبار ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1509147614886آقای هلال صادقیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ترابر بی تا
شماره تلفن انبار گیلان تبار - شماره تلفن انبار تعاونی 1109149176319آقا محمدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی 11
شماره تلفن انبار میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 404134792782آقای قربانژادتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی میهن نور
شماره تلفن انبار کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز09143138331آقا احدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی کجاوه تبریز
شماره تلفن انبار ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 609144100933آقا محمدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایمن سفر
شماره تلفن انبار نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز09147838331-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی نو بنیاد
شماره تلفن انبار سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز09144127026آقای بابا زادهتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی سپهر آسیا
شماره تلفن انبار پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1709147582647آقا امیرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی پیک صبا
شماره تلفن انبار کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 509149047616-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی کیان سفر
شماره تلفن انبار راه پیما پارسیان پایانه - شماره تلفن انبار تعاونی 904135427512-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی راه پیما
شماره تلفن انبار ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 109149149453آقای اختریتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایران پیما
شماره تلفن انبار جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1609143127563آقای خداییتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی جهانگشت
شماره تلفن انبار آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1309143031085آقای رنجبرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی آسیا سفر
شماره تلفن انبار عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 709141147623آقای وحیدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی عدل
شماره تلفن انبار لوان نور ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 809141049932آقای پرویزیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی لوان نور
شماره تلفن انبار گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار نوبنیاد سابق09147838331-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی گیتی پیما
شماره تلفن انبار ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز09149143157 - 09143160701آقای وفاییتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ماهان سفر
شماره تلفن انبار دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز09149159592آقای رجبیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی دیدار سیر گیتی
شماره تلفن انبار همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز09142224575آقای فلاحتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی همسفر
شماره تلفن انبار ترمینال پایانه مرکزی تبریز09143166964آقای قربانژادتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار ترمینال تبریز
شماره تلفن انبار همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132610867آقای قدیری اصل نوبریتبریز / میدان آذربایجان / ترمینال شمالغرب تبریز / انبار تعاونی همسفر
شماره تلفن انبار تک سفر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1009143147446آقای بلال صادقیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی تک سفر
شماره تلفن انبار رویال سفر ترمینال پایانه تبریز09149111024آقای گل محمدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی رویال سفر
شماره تلفن انبار سیروسفر ترمینال پایانه تبریز09143135265آقای شهسواریتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی سیروسفر
شماره تلفن انبار عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142429705آقای رنجبرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی عصر ایران
شماره تلفن انبار ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز09383092727آقای وحیدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایران پیمان
سراب
شماره تلفن انبار آسوده سفر سراب (رویال سفر ایرانیان )09392683887آقای ناصرسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی آسوده سفر
شماره تلفن انبار پیک صبا آذر سراب - شماره تلفن انبار تعاونی 1709144310185آقای عطاسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی پیک صبا
شماره تلفن انبار میهن نور آریا سراب - شماره تلفن انبار تعاونی 409141303313آقای رفیقیسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی میهن نور