تعاونی

شرکت مسافربری پیک صبا بروجرد - تعاونی 17

اطلاعات سرویس های روزانه پیک صبا بروجرد - تعاونی 17 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
بروجردتهران00:302,000,000مارال تک صندلی۲۵نفره مانیتور دار حرکت کرد
بروجردپایانه غرب تهران00:302,000,000مارال تک صندلی۲۵نفره مانیتور دار حرکت کرد
بروجردپایانه جنوب تهران00:302,000,000مارال تک صندلی۲۵نفره مانیتور دار حرکت کرد
بروجردپایانه بیهقی تهران00:302,000,000مارال تک صندلی۲۵نفره مانیتور دار حرکت کرد
بروجردکهریزک00:302,000,000مارال تک صندلی۲۵نفره مانیتور دار حرکت کرد
بروجردقم00:302,000,000مارال تک صندلی۲۵نفره مانیتور دار حرکت کرد
شماره تماس تعاونی

06642629500

آدرس تعاونی

بروجرد / بلوار امام / پایانه بروجرد / تعاونی 17 (پیک صبا)